www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK

ALEGIAZKOA: BALDINTZA - ONDORIOA 

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

BALDINTZA

ONDORIOA ORAIN

ONDORIOA LEHEN

HARI

HAIEI

HARI

HAIEI

HARI

HAIEI

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

 

banio

bahio

balio

bagenio

bazenio

bazeniote

baliote

 

banie

bahie

balie

bagenie

bazenie

bazeniete

baliete

 

nioke

hioke

lioke

genioke

zenioke

zeniokete

liokete

 

nieke

hieke

lieke

genieke

zenieke

zeniekete

liekete

 

niokeen

hiokeen

ziokeen

geniokeen

zeniokeen

zenioketen

zioketen

 

niekeen

hiekeen

ziekeen

geniekeen

zeniekeen

zenieketen

zieketen

 

NIRI

GURI

NIRI

GURI

NIRI

GURI

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

 

bahit

balit

bazenit

bazenidate

balidate

 

bahigu

baligu

bazenigu

bazenigute

baligute

 

hidake

lidake

zenidake

zenidakete

lidakete

 

higuke

liguke

zeniguke

zenigukete

ligukete

 

hidakeen

zidakeen

zenidakeen

zenidaketen

zidaketen

 

higukeen

zigukeen

zenigukeen

zeniguketen

ziguketen

 

ZURI

ZUEI

ZURI

ZUEI

ZURI

ZUEI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

 

banizu

balizu

bagenizu

balizute

 

banizue

balizue

bagenizue

balizuete

 

nizuke

lizuke

genizuke

lizukete

 

nizueke

lizueke

genizueke

lizuekete

 

nizukeen

zizukeen

genizukeen

zizuketen

 

nizuekeen

zizuekeen

genizuekeen

zizueketen

 

HIRI

HIRI

HIRI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

 

banik/n

balik/n

bagenik/n

baliate/balinate

 

niake/ninake

liake/linake

geniake/geninake

liakete/linakete

 

niakeen/ninakeen

ziakeen/-na-

geniakeen/-na-

ziaketen/ -na-

 

 

Plurala

BALDINTZA

ONDORIOA ORAIN

ONDORIOA LEHEN

HARI

HAIEI

HARI

HAIEI

HARI

HAIEI

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

 

banizkio

bahizkio

balizkio

bagenizkio

bazenizkio

bazenizkiote

balizkiote

 

banizkie

bahizkie

balizkie

bagenizkie

bazenizkie

bazenizkiete

balizkiete

 

nizkioke

hizkioke

lizkioke

genizkioke

zenizkioke

zenizkiokete

lizkiokete

 

nizkieke

hizkieke

lizkieke

genizkieke

zenizkieke

zenizkiekete

lizkiekete

 

nizkiokeen

hizkiokeen

zizkiokeen

genizkiokeen

zenizkiokeen

zenizkioketen

zizkioketen

 

nizkiekeen

hizkiekeen

zizkiekeen

genizkiekeen

zenizkiekeen

zenizkieketen

zizkieketen

 

NIRI

GURI

NIRI

GURI

NIRI

GURI

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

 

bahizkit

balizkit

bazenizkit

bazenizkidate

balizkidate

 

bahizkigu

balizkigu

bazenizkigu

bazenizkigute

balizkigute

hizkidake

lizkidake

zenizkidake

zenizkidakete

lizkidakete

hizkiguke

lizkiguke

zenizkiguke

zenizkigukete

lizkigukete

hizkidakeen

zizkidakeen

zenizkidakeen

zenizkidaketen

zizkidaketen

hizkigukeen

zizkigukeen

zenizkigukeen

zenizkiguketen

zizkiguketen

ZURI

ZUEI

ZURI

ZUEI

ZURI

ZUEI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

 

banizkizu

balizkizu

bagenikizu

balizkizute

 

banizkizue

balizkizue

bagenizkizue

balizkizuete

 

nizkizuke

lizkizuke

genizkizuke

lizkizukete

nizkizueke

lizkizueke

genizkizueke

lizkizuekete

nizkizukeen

zizkizukeen

genizkizukeen

zizkizuketen

nizkizuekeen

zizkizuekeen

genizkizuekeen

zizkizueketen

HIRI

HIRI

HIRI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

 

banizkik/n

balizkik/n

bagenizkik/n

balizkiate/balizkinate

 

nizkiake/nizkinake

lizkiake/lizkinake

genizkiake/genizkinake

lizkiakete/lizkinakete

 

nizkiakeen/nizkinakeen

zizkiakeen/-na-

genizkiakeen/-na-

zizkiaketen/-na-