gel@irekia
 
Zalantza-hiztegia

3. Deklinabidea

1. Mugagabea noiz?

2. Mugagabea eta aditza

3. Mugatuari buruzko zenbait ohar

4. Izenordea

5. Bera / Berdin

6. «BERA» aposizioa

7. Hura / Bera

8. BAT / -A

9. Erakusleak

 

1. MUGAGABEA NOIZ?

1.1. Izen propioetan

Adib.:

Zer, zein, zenbat galdekariekin.

1.2. Determinatzaile zehaztugabeekin

Aurretik:

Adib.:

Edozein

Zenbait

Makina bat

Honenbeste, horrenbeste, hainbeste

Hainbat

Edozer...

Atzetik.

Adib.:

asko

gutxi

batzuk

gehiago

gutxiago...

1.3. Zenbakiekin: zein diren ez dakigunean

1.4. Zenbait esaera finkoetan

Adib.:

Sutara bota

Eguzkitan bero-bero

Izerditan egunero

Uretara noa.

gora

 

2. MUGAGABEA ETA ADITZA

Perpaus bateko aditzarekin komunztatzen duen izen-sintagma mugagabean dagoenean, aditza singularrean edo pluralean jokatuz zalantzak sortzen dira. Puntu horri buruz ez dago arau zehatz eta bakarra. Beraz, badirudi kasu horietan aditza nahiz pluralean nahiz singularrean joka daitekeela.

Adib.:

Makina bat haur eskolaratu da

Makina bat haur eskolaratu dira.

gora

 

3. MUGATUARI BURUZKO ZENBAIT OHAR

Espainolez artikulurik gabe erabiltzen diren zenbait hitz euskaraz mugatu bezala erabiltzen dira. Esate baterako:

3.1. Izenburu, titulu, errotulu eta horrelakoetan erabiltzen diren hitzak

Adib.:

oharra

jaialdia

krosa

jatetxea...

3.2. Izen propioen ondoren, aposizio gisa jartzen diren hitzak

Adib.:

Indurain, Tour-eko txapelduna, atzo izan zen hemen.

3.3. Harridurazko esaeretan

Adib.:

Zein ederra!

Hau poza!

Dena den, aditzarekin doanean, badirudi mugagabean ere erabiltzen dela.

Adib.:

Zein gustagarri zaion kirola!

3.4. Norbaiten edo zerbaiten izaera adierazten duten hitzetan

Adib.:

Etxe zuria da

Abuztua beroa da

Dena den, puntu honetan bada mugagabean erabiltzeko joera ere.

gora

 

4. IZENORDEA

4.1. Izenordeak

Soilak

Indartuak

ni

hi

berori

gu

zu

zuek

beroriek

neu, nihaur, nerau (neroni)

heu, hihaur, herori

___

geu, guhaur, gerok

zeu, zuhaur, zerori

zeuek, zuihaur, zerok

___

Forma indartuak erabiltzen dira:

a) Galdegaia direnean, baldin eta kontrakotasuna markatu nahi bada.

Adib.:

Neronek esan nion.

b) Galdegaia ez denean, honako bi kasu hauetan ager daiteke:

- ere, behintzat, behinik behin eta antzekoekin doanean.

Adib.:

Neuk ere badut horren beharra.

- ni neu, zu zeu eta antzeko itzulietan.

Adib.:

Nik neuk ez dut ezer horren kontra.

Forma soilak erabiliko dira gainerako kasuetan.

a) Ezezkakoetan (kontrako arrazoirik ez bada).

Adib.: 

Zuk ez duzu ezer entzun

b) Zati-galderetan.

Adib.:

Eta zu nor zara?

c) Bokatiboetan

Adib.:

Hi, txikito, hator hona!

4.2. Izenorde posesiboak

Soilak 

Indartuak

ene, nire 

hire 

haren 

gure 

zure 

zuen 

haien 

neure, nere

heure

bere

geure

zeure

zeuen

beren

«Lehen eta bigarren pertsonetako izenorde posesiboek bi era dituzte, lehen era (ene...) eta higarren era (neure...) deituko ditugunak. Sintagmaren batean posesibo bat gertatzen bada, delako posesibo hori lehen eran agertuko da, baldin gertatzen den sintagmari dagokion aditzean pertsona eta numero bereko formanteren bat (ni, hi...), NOR, NORK nahiz NORI motakoa agertzen ez bada. Bestela posesiboak bigarren era hartuko du». (*)

Adib.: 

Nik neure etxera eramango zaitut

Mikelek bere lagunak ezagutzen ditu

Hori ez da nire erlojua

Zuk ez duzu zeure burua maite.

 

(*) SARASOLA, I. Nire/Neure, Zure/Zeure literatur tradizioan. lkus, Euskara XXV, 1980, 433. or.

4.3. Bihurkuntza

Bihurkuntza edo erreflexiboa -re(n) burua moldeaz adierazten da.

4.4. Erakusleak

Soilak 

Indartuak

hau 

hori 

hura 

hauek 

horiek 

haiek

hauxe /

horixe 

huraxe 

hauexek 

horiexek 

haiexek 

berau / beronek

berori / berorrek

bera / berak

berauek

beroriek

beraiek

(Berau eta berorri bizkaieraz izan ezik, oso gutxi azaltzen diren formak dira. EGLU-I, 94. or.)

gora

 

5. BERA / BERDIN

Bera-k behin baino gehiagotan errepikatzen den objektu, pertsona... bakarra adierazten du. Berdin-ek ostera, objektu, pertsona... bat baino gehiago izanik, beraien erabateko antza.

Adib.:

 *Bi amek haur bera izan dute

Nere lehengusuaren eztaietara eraman nuen soineko berarekin joango naiz zureetara ere

Zure alabak eta nireak soineko berdina dute.

gora

 

6. «BERA» APOSIZIOA

Bera aurretik doan izena azpimarratzeko erabiltzen da eta izen sintagma horrek hartzen dituen mugatzaile eta deklinabide-atzizkia hartuko ditu.

Leku kasuetan (hots, -n, -ra, -tik), bera beste izen sintagma batekin aposizioan doanean:

a) berean (berera, beretik) erabiltzen da ekialdeko euskalkietan.

b) bertan (bertara, bertatik) mendebaldekoetan.

Adib.: 

Diodan zerbait Euskaltzaindiari berari buruz (Mitx.)

Emakume honek beronek baditu beste bi alaba ere

Etxe horretan berean nere lagun handi bat bizi da

Etxe horretan bertan...

gora

 

7. HURA / BERA

7. 1. Hau / hori / hura, izenordain bezala, hirugarren pertsona seinalatzeko erabiltzen ditugu. Hirugarren pertsona hori eta erakuslea perpaus berean badaude, bera (forma indartua) erabili ohi da

Adib.:

Errege batek berarengana deitu eta esan zion.

7.2. Erakusleak seinalatzen duen pertsona eta erakuslea perpaus desberdinetan azaltzen direnean, berriz, bi kasu bereiz daitezke

- Ekialdeko euskalkietan: hura

- Mendebaldeko euskalkietan: bera

Ekialdeko joera komenigarriagoa ote den batek baino gehiagok uste du. Idatzian, behinik behin, bai.

- Noiz erabili hura?

a) Bera-k seinalatzen duen hirugarren pertsona aurreko perpausean aipatua izan arren, bera-ren antezedentea izan daitekeen beste hirugarren pertsona bat eta bera perpaus berean daudenean.

b) Erakusleak erakusten duen pertsona gehiagoren arteko bat bada.

gora

 

8. BAT / -A

Artikulua

a) Zenbakaitz diren izenekin.

Adib.:

Bi diru

Diruaren poderioz

b) Alde, inguru, aurre eta antzekoekin.

Adib.:

Inguruko mendiak

Etxearen aurrean

c) Dena dela, adjetibo bat tartekatuz gero, batzuetan ez da norma betetzen.

Adib.:

Haize izugarri bat

Ohore handi batez

d) Balio jenerikoa: Izenak zenbakarriak izanik ere, bat gabe ageri dira, espezie osoa edo hartuz.

Adib.:

Arrantzaleak itsasoa maite du

Gizonak ez du inguru-giroa behar adina zaintzen.

Nolako galdetzaileaz egiten diren galderak ere arrazoi honengatik mugatuak izan ohi dira.

Adib.: 

Nolako etxea nahi zenuke? Harrizkoa.

Dena den, balio jenerikoa nahiko aldakorra izan daiteke. Euskalki batetik bestera alderik bada eta.

Adib.:

Katuak arratoia jan du

Tximista bezela edo Tximista bat bezela.

 

Noiz?

(-a)

 

e) Bat eta a-ren arteko oposizioa.

Bat mugatzaileak eta a- artikuluak ez-ezagun/ezagun oposizioa adieraz dezakete.

«Errealitateaz dugun ezagutzak munduarekiko informazio bat ematen digu eta informazio horren arabera uste baldin badugu aipatzen ari garen entitatea bakarra dela, orduan ez dugu 'bat' erabiliko, artikulua baizik». (EGLU-1, 111. or.)

Adib.:

Buruan txapela zeraman

Buruan txapel bat bakarrik eraman behar da, ez hiru.

Ba bai dakigu gizonak buru bakarra duela. Berdin esan dezakegu aho, aurpegi, sabel eta gorputz-atalak adierazten dituzten izenez.

Adjetiboren bat agertuz gero, bat jar daiteke c) puntuan azaldu dugun bezala.

f) Predikatu osagarrietan.

Adib.:

Ińaki medikua da

Ni donostiarra naiz.

Zenbatzailea noiz?

(bat)

 

a) Bat / anitz oposizioan

Beste edozein zenbaki jarri ordez bat jarri nahi dugunean:

Adib.:

Etxean bi landare eta bonsai bat ditut

Bi arreba dauzkat.

b) Istorioren bat kontatzen hasi eta izaki bat lehendabizikoz aipatzen dugunean.

Adib.:

Bazen behin sorgin bat...

Ipotx bat bizi omen zen basoan...

Beste kasu anitzetan kontuak nahiko ilun daude eta beste zenbait kasutan azkenik, edozein erabil daiteke (-a edo bat, nahi bezala) txandakatuz. Esan dezagun, dena den, gaur egun bat ugaltzearen arriskua dagoela eta gehiegi hedatzen ari dela gure artean.»

(EGLU-I, 115. or.)

- Erdaratik zuzenean itzulitako esakerak barra-barra entzuten dira:

Adib.:

Badut buruko min bat...

Ez ote da jatorragoa:

Adib.:

Nik dudan buruko mina...

Hau buruko mina...

- Eta partitiboaren ordez erabiltzen dugunean, zer gertatzen da?

Adib.: 

Ez dut perretxiko bat ikusi

Lore bat ekarriko bazenit?

Ez al dira jatorragoak honako esakera hauek?

Adib.:

Ez dut perretxikurik ikusi

Ez dut perretxiku bat ere ikusi

Ez du perretxikurik ikusi bat ere

Lorerik ekarriko bazenit?

gora

9. ERAKUSLEAK

 

hau

honek

honen

honi

honekin

honetan

honetako

honetara

honetatik

honetaz

honengan

honengana

honengandik

honegatik

honentzat

hona

honako hau

honez

honela

honelako

hemen

hemengo

hemendik

hauek

hauek

hauen

hauei

hauekin

hauetan

hauetako

hauetara

hauetatik

hauetaz

hauengan

hauengana

hauengandik

hauengatik

hauentzat

hauez

hori

horrek

horren

horri

horrekin

horretan

horretako

horretara

horretatik

horretaz

horrengan

horrengana

horrengandik

horregatik

horrentzat

horra

horrako hori

horrez

horrela

horrelako

hor

horko

hortik

horiek

horiek

horien

horiei

horiekin

horietan

horietako

horietara

horietatik

horietaz

horiengan

horiengana

horiengandik

horiengatik

horientzat

horiez

hura

hark

haren

hari

harekin

hartan

hartako

hartara

hartatik

hartaz

harengan

harengana

harengandik

hargatik

harentzat

hara

 harako hura

harez

hala

halako

han

hango

handik

haiek

haiek

haien

haiei

haiekin

haietan

haietako

haietara

haietatik

haietaz

haiengan

haiengana

haiengandik

haiengatik

haientzat

haiez

9.1. Oharrak

Bigarren graduko pluralak

Horiek, horien... eta Ez hoiek, hoyek...

Hirugarren graduko ergatibo singularra

Hark eta Ez harek

Nominatibo plurala = ergatibo plurala

Hauek dira; Hauek dute eta Ez hauk, hok...

Horiek dira; Horiek dute eta Ez horik, hoik...

Haiek dira; Haiek dute eta Ez haik, hek...

Datibo singularra

Honi eta Ez honeri, honei...

Horri eta Ez horreri, horrei...

Hari eta Ez hareri, harei...

Datibo plurala

Hauei eta Ez haueiri, haueidi...

Horiei eta Ez horieiri, horieidi...

Haiei eta Ez haieiri, haieidi...

Motibatiboa

Honegatik / honengatik eta Ez haugatik

Horregatik / horrengatik eta Ez horigatik

Haregatik / harengatik eta Ez huragatik

Hauengatik eta Ez hauegatik, hauek gatik

Horiengatik eta Ez horiegatik, horiek gatik

Haiengatik eta Ez haiegatik, haiek gatik

Hirugarren graduko bizigabeetan: Hargatik

Baturako ez da onartzen -gaitik.

-TA- daramaten kasuetan

Honetan, honetako... eta Ez hontan...

Horretan, horretako... eta Ez hortan...

Baina: Hartan, hartako... eta Ez haretan...

Instrumentalean

Honetaz, horretaz, hartaz

Baina: Honezaz, horrezaz, harzaz «ez dira gaitzesten».

Baturako ez dira «honetzaz», «horretzaz», «hartzaz» onartzen.

Honez, hauez, horrez, horiez, harez, haiez honako esaera hauetarako onartu dira:Honez gain, honez gero...

Hortaz (= beraz) ilatibo gisa onartu da.

Ablat. pluralean -ETATIK onartu da, baina -ETARIK baztertu gabe.

Adlatibo direktiboaz eta terminalaz ez da ezer erabaki, baina deklinabideari buruzko arauak ikusiz, hau atera daiteke:

Noraino? = Adlatibo + INO: Honetaraino, horretaraino, hartaraino, eta adberbioetan: honaino, horraino, haraino.

Norantz? = Adlatibo + NTZ: honetarantz, horretarantz, hartarantz, eta adberbioetan: honantz, horrantz, harantz.

Baina Ez «-runtz».

Adberbioaren adlatiboa, oihu gisakoa (ecce).

Hona eta Ez honera, honea...

Horra eta Ez horrera, horrea...

Hara eta Ez harea...

Honako hau eta Ez honoko

 

Honela, horrela osorik eta Ez hola

Honelako, horrelako osorik eta Ez holako

Forma laburrak, halere, onartzen dira hola-hala, hala-holako eta antzeko esaeretan.

 

gora