www.santurtzieus.com

TESTUARI KOHESIOA EMATEKO BALIABIDEAK

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

 1. INFORMAZIOA GAINERATZEN DUTE

Gainera: además

Halaber: asimismo

Orobat: asimismo

Honekin (horrekin) batera: además de esto (eso)

Horrez gain: además de esto

Era berean: asimismo

 1. KONTRASTEA ETA KONTRAKOTASUNA

Baina: pero

Dena dela / dena den

Hala ere: sin embargo

Hala eta guztiz ere: sin embargo

Halarik ere: sin embargo

Haatik: no obstante

Alabaina: no obstante

Edonola ere: en cualquier caso

Edozein modutan ere: en cualquier caso

Edozein kasutan ere: en cualquier caso

Ordea: en cambio

Ostera: en cambio

Aitzitik: en cambio

Aldiz: en cambio

 1. KAUSA-ONDORIOA

Bada: por tanto, en consecuencia

Beraz: por tanto, en consecuencia

Ondorioz: por tanto, en consecuencia

Ondorenez: por tanto, en consecuencia

Hortaz: por tanto, en consecuencia

Honenbestez, horrenbestez, hainbestez: por tanto, en consecuencia

Hori dela-eta: por eso

 1. ADIBIDE EMATEA

Adibidez: por ejemplo

Esate baterako: por ejemplo

Alegia: es decir

Kasu: es decir

Hau da: es decir

Hots: es decir

Bestela esanda: dicho de otra forma

Hori argitzeko: para aclarar eso

 1. DISTRIBUTIBOAK

Batetik... bestetik...: por un lado... por otro

Alde batetik... bestaldetik...: por un lado... por otro

 1. KONPARAKETA

Era berean: igualmente

Modu berean: igualmente

 1. DENBORA

Lehen: antes

Antzinean: antiguamente

Aldi berean: simultáneamente

Honez gero, horrez gero, harez gero: después de esto (eso, aquello)

Lehenik, bigarrenik...: en pirmer lugar, en segundo...

Lehenengo eta behin: antes que nada

Lehenik eta behin: antes que nada

 1. LABURPENA

Azkenik: al fin y al cabo

Azken batean:  al fin y al cabo

Labur esanda: resuminedo

Hitz gutxitan: en pocas palabras

 1. HASIERA EMATEKO ESAKUNEAK

Esku artean dugun gaia, dudarik gabe, garrantzia handikoa da: este tema es sin duda de gran importancia,

Irakurleak / entzuleak ondo dakienez...: como bien sabe el lector

Ezer baino lehen...: antes que nada

Azken bolada honetan sarritan entzun dugu ...-(e)la: últimanente hemos oido mucahs veces que

Gogora datorkit irakurri berria / entzun berria dudan zerbait: me viene a la memoria algo que he leido recientemente

Duela zenbait urte...: hace unos años

 1. TARTEKO ESAKUNEAK

Demagun / jo dezagun ... -(e)la: supongamos que...

Aipa dezadan bidenabar ... -(e)la: mencionemos de paso que...

Guztiok dakigu ... -(e)la: todos sabemos que...

Horrelakoetan gertatu ohi denez...: como suele ser habitual en esas situaciones...

Horri guztiari gaineratuko nioke / gehituko genioke...: a todo eso le anadiría...

Gatozen harira: vayamos al grano

Nire uste apalean...: en mi humilde opinión...

Gogora dezagun...: recordemos...

 1. AMAIERA EMATEKOAK

Bukatu baino lehen...: antes de terminar...

Aurreko guztiak laburbilduz...: resumiendo todo lo anterior

Laburbilduz...: resumiendo...

Azkenik...: en último lugar...

Bukatzeko, hitz bi...: dos palabras para terminar