www.santurtzieus.com

ESTILO INDIRECTO

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

Al hacer narraciones hay que diferenciar entre el estilo directo y el indirecto. Ejemplo:

Estilo directo

Estilo indirecto

Está enfermo

Ha dicho que está enfermo

¿Esta enfermo?

He preguntado (a ver) si está enfermo

Ven rápido

Le he dicho que venga rápido

En el estilo directo diferenciamos tres clases de oraciones: Enunciativas, interrogativas e imperativas. Al pasar de un estilo directo a uno indirecto se usan tres marcas de subordinación, según cual sea el tipo de oración directa del que provengan: Que, (a ver) si, que. Y en euskara: -ela, -en, -tzeko..

Estilo zuzena

Zehar estiloa

Gaixorik dago

Gaixorik dagoela esan du

Gaixorik dago?

(Ea) gaixorik dagoen galdetu dut

Arin etorri

Arin etortzeko esan diot

1. ESALDI KONPLETIBOA: Proviene de una oración enunciativa. Se añade –(e)la al verbo auxiliar:

Aditz laguntzailea: NOR

Naiz

Naizela

Zara

Zarela

Da

Dela

Gara

Garela

Zarete

Zaretela

Dira

Direla

Aditz laguntzailea: NOR-NORI

Zait, zaizkit

Zaidala, zaizkidala

Zaizu, zaizkizu

Zaizula, zaizkizula

Zaio, zaizkio

Zaiola,

Zaigu, zaizkigu

Zaigula,

Zaizue, zaizkizue

Zaizuela,

Zaie, zaizkie

Zaiela,

Aditz laguntzailea: NOR-NORK

Dut, ditut

Dudala, ditudala,

Duzu. Dituzu

Duzula,

Du, ditu

Duela,

Dugu, ditugu

Dugula,

Duzue, dituzue

Duzuela,

Dute, dituzte

Dutela,

Aditz laguntzailea: NOR-NORI-NORK

NIRI

ZURI

HARI

GURI

ZUEI

HAIEI

NIK

------------

dizudala

diodala

----------

dizuedala

Diedala

ZUK

didazula

----------

diozula

diguzula

-----------

Diezula

HARK

didala

dizula

diola

digula

dizuela

Diela

GUK

------------

dizugula

diogula

---------

dizuegula

Diegula

ZUEK

didazuela

-----------

diozuela

diguzuela

------------

Diezuela

HAIEK

didatela

dizutela

diotela

digutela

dizuetela

Dietela

Faltan las formas con objeto plural: diot, dizkiot,

Aditz trinkoak: EGON, ETORRI, JOAN, IBILI

Nagoela

Natorrela

Noala

Nabilela

Zaudela

Zatozela

Zoazela

Zabiltzala

Dagoela

Datorrela

Doala

Dabilela

Gaudela

Gatozela

Goazela

Gabiltzala

Zaudetela

Zatoztela

Zoaztela

Zabiltzatela

Daudela

Datozela

Doazela

Dabiltzala

Aditz trinkoak: EDUKI, JAKIN; EKARRI, ERAMAN

Daukadala

Dakidala

Dakardala

Daramadala

Daukazula

Dakizula

Dakarzula

Daramazula

Daukala

Dakiela

Dakarrela

Daramala

Daukagula

Dakigula

Dakargula

Daramagula

Daukazuela

Dakizuela

Dakarzuela

Daramazuela

Daukatela

Dakitela

Dakartela

Daramatela

2. ZEHAR GALDERA: Proviene de una pregunta. Se añade –(e)n al verbo auxiliar.

Aditz laguntzailea: NOR

Naizen

Zaren

Den

Garen

Zareten

Diren

Aditz laguntzailea: NOR-NORI

Zaidan

Zaizun

Zaion

Zaigun

Zaizuen

Zaien

Aditz laguntzailea: NOR-NORK

Dudan

Duzun

Duen

Dugun

Duzuen

Duten

Aditz laguntzailea: NOR-NORI-NORK

NIRI

ZURI

HARI

GURI

ZUEI

HAIEI

NIK

------------

dizudan

diodan

----------

dizuedan

Diedan

ZUK

didazun

----------

diozun

diguzun

-----------

Diezun

HARK

didan

dizun

dion

digun

Dizuen

Dien

GUK

------------

dizugun

diogun

---------

dizuegun

Diegun

ZUEK

Didazuen

-----------

diozuen

diguzuen

------------

Diezuen

HAIEK

didaten

dizuten

dioten

diguten

dizueten

Dieten

3. -TZEKO KONPLETIBOA: Proviene de una oración imperativa. Se añade –T(z)eko al verbo principal. Ejemplos:

Garbitu: Garbitzeko

Ekarri: Ekartzeko

Bota: Botatzeko

Egin: Egiteko

Ikusi: Ikusteko

Utzi: Uzteko