www.santurtzieus.com

KOMUNIKAZIO ARAZOAK GAINDITZEA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

1. BERRIZ ESATEKO, ESANA ARGITZEKO EDO ZUZENTZEKO ESKARIA (para que lo digan de nuevo, aclarar o corregir la petición)

Labur eta lagunartean (corto y entre amigos):

Zer? / ¿qué?

Nola? / Zelan? / ¿Cómo?

Barkatu? / ¿perdón?

Formalago (más formal):

Zer esan duzu? / ¿Qué has dicho?

Zer esan nahi duzu / zenuke? / ¿qué quieres decir?

Nola esan duzu? / ¿Cómo?

Ulertu eza aitortuz (indicar que no se ha entendido)

Ez dut / dizut (ondo) entzun / no (te) he oido bien

Ez da ondo entzuten / no se oye bien 

Ez dut / dizut ulertu / no (te) he entendido bien 

Berriz esateko eskatuz (pedir que repita): 

Esan berriz / dilo otra vez bien

Esango duzu berriz? / ¿me lo dices otra vez?

Ea ondo ulertzen dudan / dizudan / a ver si he entendido

 Garbiago esateko eskatuz (pedir que te lo digan mas claro): 

Esan polikiago / astiroago... / dilo mas despacio

Esan ozenkiago / garbiago..../ dilo mas alto, mas claro

Polikiago / astiroago...esan / dilo mas despacio

Ozenkiago / garbiago.........../ dilo mas alto, mas claro

 Hitz edo esaldi baten esanahia eskatuz (pedir el significado de una frase):

Zer esan nahi du horrek? / ¿qué quiere decir eso?

Zer esan nahi du...........(e)K? / Que quiere decir....?

Nola esaten da   X     erdaraz? /¿cómo se dice en español?

Nola esaten da...X...euskaraz? / ¿cómo se dice en euskara?

Zer da....X.....? / ¿qué es .....?

 

2. LEHEN ESANDAKOA BERRITU, ARGITU, EDO ZUZENDU (volver a decir algo, aclararlo o corregirlo)

Lagunaren eskabidea betetzera goazela esateko honako esaldi hauek erabiltzen ditugu: 

para indicar que vamos a decir de nuevo lo que nos han pedido:

 Berriz esaterakoan (al ir a decirlo de nuevo):

Ah, bai.... / Ah, si...

Zera... / esto... 

Bueno... / bueno...

Berriz esango dut / dizut / te lo voy a decir otra vez

 Esandakoa argituz edo zuzenduz (aclarando o corrigiendo lo dicho):

Esan nahi dut... / quiero decir...

Hau da... / esto es...

Hobeto esango dut... / lo diré mejor

Gaizki esan dut / lo he dicho mal...

Bestela esango dut / dizut / lo diré de otro modo

Beste era batera esango dut / dizut / lo diré de otra manera

Esanahia argituz (aclarando el significado): 

Horrek X esan nahi du / esto quiere decir X 

X eta Y gauza bera dira / X y Y es/son lo mismo  

Hori X esaten da / eso se dice (de tal manera)  

X, Y esaten da / eso se dice...

3.  GARBIAGO ESATEKO ZAILTASUNA ADIERAZI

 Gauzak argi esaten zaila denean, lagunaren arreta eskatzen dugu, honako esaldi hauek erabiliz: 

Zera...

Esan nahi nuke / dut...

Nola esan? 

Nola esango nuke / nizuke?

Ea ulertzen duzun / didazun

Ez dakit nola esan

Hau da, gutzi gorabehera...