www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK

INDIKATIBOA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

ORAINA

IRAGANA

NOR

NORI

NORK

NORK

NOR

NORI

T

T

N

T

N

K/N

K/N

H

K/N

N

O

-

Z

O

N

d

i

GU

GU

Gen

i

GU

N

ZU

ZU

Zen

ZU

N

ZUE

ZUE

Zen

ZUE

te

N

(zki)

E

TE

z

(zki)

E

te

N

 

ORAINA

IRAGANA

HARI

HAIEI

HARI

HAIEI

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

diot

diok/n

dio

diogu

diozu

diozue

diote

diet

diek/n

die

diegu

diezu

diezue

diete

nion

hion

zion

genion

zenion

zenioten

zioten

nien

hien

zien

genien

zenien

zenieten

zieten

 

NIRI

 

GURI

 

NIRI

 

GURI

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

didak/n

dit

didazu

didazue

didate

diguk/n

digu

diguzu

diguzue

digute

hidan

zidan

zenidan

zenidaten

zidaten

higun

zigun

zenigun

zeniguten

ziguten

 

ZURI

 

ZUEI

 

ZURI

 

ZUEI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

dizut

dizu

dizugu

dizute

dizuet

dizue

dizuegu

dizuete

nizun

zizun

genizun

zizuten

nizuen

zizuen

genizuen

zizueten

 

HIRI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

diat/dinat

dik/din

diagu/dinagu

diate/dinate