www.santurtzieus.com

HELBURUAK: IRAKURMENA

 

1

Hitz gakoetan oinarritu

Basarse en las palabras clave

2

Datu zehatzak bilatu, gainerakoa bazter utzita (testuaren informazio xehea jaso)

Buscar datos precisos, dejando de lado el resto (identificar información precisa en el texto)

3

Hitz ezezagunen esanahia inferitu kontestuaren bidez

Inferir el significado de palabras desconocidas mediante el contexto

4

Esanahia jasotzeko adierazpide linguistiko, paralinguistiko eta hizkuntzaz kanpokoei arreta jarri

Prestar atención a los recursos lingüísticos, paralingüísticos y extra-lingüísticos para entender el significado

5

Helburu jakin baterako informazio errelebantea aurkitu

Encontrar la información relevante para un determinado objetivo

6

Hitz berri batek beste ezagun batekin duen lotura atzeman

 

7

Ideia nagusiak jaso bigarren mailakoak baztertuz

Extraer las ideas principales dejando de lado las secundarias

8

Irakur-estrategiak irakur-xedeari egokitu

Adecuar las estrategias lectoras al objetivo de la lectura

9

Irakurri aurretik hipotesiak egin

Formular hipótesis anteriores a la lectura

10

Irakurritako informazioaz baliatu testuaren jarraipena aurrikusteko

Utilizar la información leída para prever el desarrollo del texto

11

Irakurritako testuaren funtzioa aurkitu (informatu, argudiatu, agindu, leziatu...)

Identificar la función del texto leído (informar, argumentar, ordenar...)

12

Irakurritakoaz baliatu falta den informazioa inferitzeko

Inferir lo que falta en el texto utilizando lo leído

13

Testuaren edukia norberaren aurreko ezagutzarekin lotu

Unir los conocimientos previos con el contenido del texto

14

Lerroartean irakurtzen jakin, espreski azaldu ez diren ideiez jabetzeko

Saber leer entre lineas, para poder entender las ideas que no aparecen expresamente

15

Mapa semantikoa egin

Hacer el mapa semántico

16

Testua egituratzen duten adierazpide diskurtsiboei erreparatu

Reparar en los elementos discursivos que estructuran el texto

17

Testuaren makroegitura atzeman

Identificar la macroestructura del texto

18

Testua gainirakurri hainbat datu atzemateko

Leer el texto por encima para identificar datos

19

Testuaren hasierako interpretazioa beste bide batetik jasotako informazioarekin kontrastatu eta bat datozen berrikusi

 

20

Testuaren informazio orokorra aurkitu

Encontrar la información general del texto

21

Testuinguru zehatz batean hitz baten adiera egokia aukeratzen jakin hiztegia erabiliz

Saber elegir la acepción adecuada de una palabra en un contexto concreto usando el diccionario