www.santurtzieus.com

HELBURUAK: ENTZUMENA

 

1

Hitz gakoetan oinarritu

Basarse en las palabras clave

2

Datu zehatzak bilatu, gainerakoa bazter utzita (testuaren informazio xehea jaso)

Buscar datos precisos, dejando de lado el resto (identificar información precisa en el texto)

3

Ahozko testu baten esanahi globala ulertu

Entender el sentido global de un texto oral

4

Berbaldia egituratzen duten adierazpide diskurtsiboei erreparatu

Reparar en los elementos discursivos que estructuran el discurso

5

Mezua norberaren aurretiko ezagutzarekin lotu

Unir el mensaje del texto con los conocimientos previos

6

Testuko ideia nagusiak atzeman

Señalar las ideas prncipales del texto

7

Euskararen soinuak berezi

Diferenciar los sonidos del euskera

8

Testuaren makroegitura atzeman

Identificar la macroestructura del texto

9

Ulertu berri denetik abiatuz, gero zer entzungo den atzeman

Basándose en lo que se acaba de entender, predecir lo que se va a escuchar

10

Gai jakin batzuen inguruan erabiltzen den ohiko hiztegia atzeman

Identificar el léxico específico de un tema determinado

11

Egoera komunikatiboa, partaideak eta xedea (kontestua) atzeman

Identificar la situación, los interlocutores y la intención comunicativa