www.santurtzieus.com

 

SINONIMOEN HIZTEGIA

  

A  B  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  S  T  U  X   Z

Sinonimo gehiago... / Más sinónimos...

UZEI

euskadi.net

 

 

A

Abail(du): 1 neka(tu), ahi(tu), una(tu). 2 "Gaua abaildu da" erako esapideetan abatirse, caer la noche

Abegi: harrera, txera

Adats: ile

Adi(tu): 1 entzun. 2 uler(tu)

Adina: beste, lain (konparatiboa)

Adore: kemen

Adur: 1 txu, listu. 2 zori, halabehar

Agin(du): 1 mana(tu), xeda(tu). 2 hitz eman prometer

Agitz: oso, zeharo, arras, arrunt, txit

Ahalegin: eginahal, esfortzu

Ahalke: lotsa

Ahari: carnero

Ahaz(tu): ahantz(i), atzen(du)

Ahi(tu): 1 amai(tu), agor(tu). 2 neka(tu), ahul(du)

Aho batez: unánimemente

Ahopeka: marmarka

Aiduru: zain, itxaron

Aiher: gorroto, arrenkura, herra

Aintzinean: aspaldian, behinola

Aihenbelar: enredadera

Aiurri: iza(k)era, jite, izate, mendu

Aise: errez

Aitzin: aurre. Aitzina = aurrera

Alaena / alena: ¡so...!, ¡cacho...! memelo alena!

Alabaina: hala ere, haatik

Alafedea: alajainkoa, alajaina, bene-benetan

Albo: aldamen, ondo, alde

Albora(tu): bazter(tu), bertan behera utzi

Aldatz: malda, aldapa

Aldera(tu): konpara(tu)

Alegera: alaitasun, alegrantzia, poz

Alor: arlo, esparru

Altzo: magal

Amama: amona, amandre

Amil(du): eror(i), jaus(i)

Amildegi: labar precipicio

Amorra(tu): ernega(tu), haserre(tu)

Amorru: rabia

Anartean: orduan, bitartean

Antza: itxura, jite, traza

Antzeko: pareko, moduko

Antzeman: 1 nabari(tu), soma(tu). 2 topa(tu). 3 igarr(i), ezagut(u)

Apal: 1 umil. 2 baxu

Apatx: pezuña

Apatx egin: eseri (umeei hitz egiteko)

Apopilo: huésped

Aratz: garbi, garden nítido

Arbuia(tu): txartzat eman, gaitzets(i)

Are: aún, todavía

Areago: gehiago

Are gehiago / gutxiago: aún más / menos

Arestian: berrikitan, oraintsu, duela gutxi

Arras: zeharo, guztiz, erabat

Arrasto: zantzu, aztarna, aztarren

Arrats: gaualde, ilunabar, iluntze, arrastiri, arrasti

Arre: nabar, bletziska , gris pardo

Arrenkura: 1 gorroto, aiher. 2 melankonia

Arrunt: 1 normal. 2 oso, guztiz, arras

Artega: urduri

Artio / artino: (bizk.) arte

Asaba: arbaso antepasado

Asalda(tu): aztora(tu)

Ase: bete saciar(se)

Asteon: aste honetan

Astin(du): 1 jo, kolpa(tu). 2 mugi(tu), eragin

Atarramendu atera: etekina izan, irabazian irten

At: kanpo, landa "etxetik at"

Aterpe: 1 babes, itzal. 2 refugio

Ater(tu): euria egiteari utzi

Aterri egon: euria ez egin

Aton(du): 1 presta(tu), para(tu). 2 txukun(du), garbi(tu)

Atsegin: gustatu, gogoko, laket, gustuko

Atsekabe: nahigabe, pena

Atxekimendu: apego

Atxiki / atxeki: 1 lot(u), ora(tu). 2 manten(du), iraun

Atze: gibel atzera = gibelera

Atzeman: 1 har(tu), ba(tu). 2 topa(tu), aurki(tu). 3 asma(tu), iger(ri)

Atzerritar: arrotz, erbestetar, kanpotar

Auhen: 1 negar, 2 aiene, deitore, erosta, kexa, oihu,

Aukera: okasio, parada, abadagune...

Aukera(tu): hauta(tu), hautets(i)

Aurki: berehala

Aurki(tu): idoro, topa(tu), kausi(tu), ediren

Aurpegi: begitarte, musu, bisaia

Aurrekontu: presupuesto

Aurreikus(i): prever

Azalera(tu): nabarmen(du), ager(tu)

Azpiegitura: infraestructura

Aztarrika: miaka

Aztora(tu): asalda(tu)

Aztura: ohitura, ekandu, usario

gora

B

Babes: gerizpe, aterpe

Babes(tu): zain(du), jagon

Baiets(i): reafirmar

Bailara: haran, ibar

Balazta: galga freno

Balizko: alegiazko hipotético

Barau: ayuno

Bare: lasai

Bare(tu): lasai(tu)

Barrena: zehar, barna

Barreia(tu): heda(tu), zabal(du), sakabana(tu)

Basa: basatza, lokatz, lohi

Bateragarri: osagarri compatible

Bazterrak nahas(tu) / harro(tu): arazoren bat bere onetik atera

Behartsu: pobre, txiro, lander

Behin-behineko: provisional

Behin-betiko: definitivo

Behinik behin: behintzat, bederen

Behinola: aspaldian

Bederen: behintzat, behinik behin

Begirune: begiramen, errespetu, itzal, onespen

Begitarte: aurpegi, musu

Behaztoparri: oztopo, eragozpen

Benetan: zinez, egitan, egiazki

Beira: kristal

Beltza bota: errieta egin

Berantets(i): berandu(tu)

Beregana(tu): adquirir. Hemendik gero neuregana(tu), zeuregana(tu) eta abarrekoak sortzen dira.

Berehala: aurki, azkar, laster

Bereizkuntza: diferenciación

Berezi: aparta, berebiziko, paregabe

Berma(tu): garantizar

Berme: garantía

Berna: hanka, zango

Berrets(i): reafirmar

Berrikitan: arestian, oraintsu, duela gutxi

Besterik: baino, baizik, baizen

Beta: denbora, astia

Betiko: ohiko

Bezainbat: bezainbeste, beste, lain, hainbeste

Bidal(i): igorr(i), helaraz(i)

Bidegabeko: injusto

Bidegabekeria: injusticia

Bidegabetasun: inviabilidad

Bidenabar: bide batez

Bidera(tu): encauzar

Bidesari: peaje

Bidezidor: bideska, xendera

Bota: egotz(i), jaurtiki

Bozkario: alaitasun, alegera

Buelta(tu): itzul(i)

Bueltaka: biraka, inguruka, jiraka

Buruaz beste egin: nork bere burua hil

Buru(tu): egin, gauza(tu)

Buruzagi: nagusi, jabe

Buruzagitza: zuzendaritza, agintaritza

gora

D

Damurik: zoritxarrez, tamalez

Debeka(tu): galaraz(i), eragotz(i)

Demanda egin: eska(tu)

Detaile: zehaztasun, xehetasun, zertzelada

Deus: ezer

Dexente: asko, nahikoa

Diru: sos

Diosala: agur, adioa

Doan: debalde, dohainik

Dohain: 1 opari. 2 don, gracia

Dohakabe: zorigaiztoko, zoritxarreko desgraciado

Doi-doi: juxtu-juxtu

Doilor: zital, kaxkar, txatxar, zirtzil

Durrundara: zarata, iskanbila, hots, zaratots

Dzanga-dzanga egin: edatean egiten den zarataren onomatopeia

gora

E

Ebasle: lapur

Ebats(i): lapur(tu)

Ebatz(i): resolver

Ebazpen: erabaki resolución

Edan: zurrut egin

Egin: buru(tu), gauza(tu)

Egonkortasun: estabilitate

Egotz(i): lepora(tu), errua bota imputar, achacar

Egundo: inoiz, sekula

Egundoko: kriston, demaseko, larregiko

Egunsenti: goiztiri, egunabar amanecer

Eite: 1 jite, traza, itxura. 2 izakera

Eki: eguzki

Ekialde: sortalde

Ekidin: ebita(tu)

Ekitaldi: 1 ekintza, ikuskizun. 2 ejercicio económico

Ekoitz(i): prodizi(tu)

Ekoiz(tu): ikus ekoitz(i)

Ekoizpen: produkzio

Eldarnia(tu): delirar, desvariar

Elezahar: alegi fábula

Elgorri: sarampión

Enbarazu: traba, oztopo

Enda: eta

Endelaga(tu): uler(tu), adi(tu)

Endelegu: adimen inteligencia

Ene: nire

Eni: niri

Enparau: gainerako, gainontzeko, beste

Emakume: andra, andere, emazteki

Eman: has(i), ekin, lot(u)

Emekiro: leunki, eztiki, poliki

Eragozpen: traba, oztopo, behaztopo

Era(tu): antola(tu)

Erants(i): lot(u), itsats(i)

Erantz(i): arropa ken(du)

Erantzun: ihardets(i)

Erbeste: atzerri

Erdiets(i): lor(tu), eskura(tu)

Erdeina(tu): mespreza(tu), arbuia(tu), gaitzets(i)

Eremu: esparru, barruti

Eri: gaixo

Eritasun: gaixotasun, ondoez

Ernega(tu): haserre(tu), amorra(tu)

Eroan: eraman

Eror(i): jausi

Erran: esan

Erregali: opari

Erregutu: eska(tu)

Erreka: lats, erreten

Erro: sustrai

Erronka: desafío

Erruki: gupida, urriki

Esames: zurrumurru

Esan: erran

Esanguratsu: significativo

Eskaratz: 1 sukalde. 2 atari

Eskierki: dirudienez, antza

Estraineko: lehen, lehenbiziko, lehenengo

Estu: mehar, mehe

Etengabe: taigabe

Etengabeko: amaigabeko, azkengabeko

Etorria izan: hitz egiteko jario handia izan

Ets(i): amore eman desesperar(se)

Etsipen: desesperantza, amore, estimendu

Etxola: cabaña

Etxebizitza: solairu

Ezbai: duda, zalantza

Ezets(i): rechazar, reprobar

Ezti: gozo (adjektiboa)

gora

F

Fereka: laztan

Fitsik: tutik, deus, txintik

Franko: asko, ugari. Hitz honen aldaerak: pranko, frango

Funts: oinarri, mami, fundamendu, ganora

gora

G

Gainerako: gainontzeko, enparau, beste

Gaina eman: gainditu

Gaitz: kalte, oker, min

Gaitzets(i): txartzat eman, arbuia(tu)

Gaizto: oker, txar, gaizkin, bihurri (umeei)

Galtza: praka

Ganora: abilezia, trebetasun, seriotasun fuste

Ganorabako: baldar, trakets alguien sin fuste

Garai: altu, luze

Garai(tu): irabaz(i), bentzu(tu)

Garaile: irabazle

Garden: transparente

Garo: ira, iratze helecho

Garrasika: oihuka

Garun: burmuin

Gatazka: 1 borroka, gerra. 2 istilu, liskar, tirabira

Gauza: gai, kapaz

Gauza(tu): egin, buru(tu), zer(tu)

Gazi: salado

Gazi-geza: agridulce

Geldiro: astiro

Gerizpe: 1 itzal. 2 babes

Geza: soso, no salado

Gisa: bezala, modu, era

Gizabanako: pertsona individuo

Gizaldi: mende

Gizalege: 1 edukazio. 2 jarrera, ora har ona

Gogai(tu): asper(tu)

Gogaikarri: aspergarri

Gogoan eduki: gogora(tu)

Goiztiri: egunsenti

Gomuta(tu): gogora(tu), oroi(tu)

Goraipa(tu): gorets(i) ensalzar, loar

Gorets(i): goraipa(tu) ensalzar, loar

Gori: ardiente, candente, incandescente

Gori-gori: al rojo vivo

Gorpu: hilotz

Grina: joera, zaletasun, tirria

Gupida(tu): erruki(tu), urrikal(du)

Gupida: erruki, urriki

Gura: nahi

Gurari: irrika, irriki, gogo, desio, nahi, antsia,

Gurendura / -tasun: hazkunde

Guruin: glándula

Gustuko: gogoko, atsegin, laket

Gutxiets(i): gutxiagotzat jo

Guzi: guzti, oro

gora

H

Haatik: alabaina, hala ere

Haragikeria: lujuria

Haran: bailara, ibar

Hats: 1 usain. 2 aliento

Hatz: eri, atzamar, behatz

Hausnar(tu): pentsa(tu), gogoeta egin

Hauta(tu): aukera(tu), hautets(i)

Hauteman: somatu, nabari(tu), topa(tu)

Hautu: solas, elkarrizketa, berriketa

Hazkuntza: crecimiento

Heda(tu): zabal(du), barreia(tu), sakabana(tu)

Hedadura: zabalkunde

Hein: neurri

Helburu: xede, jomuga, helmuga

Hel(du): 1 irits(i), ailega(tu). 2 euts(i), ora(tu)

Herra: gorroto, aiher

Herratsu: aihertsu rencoroso

Herrimin: nostalgia

Heze: húmedo

Hezetasun: humedad

Higi(tu): mugi(tu), zirkin egin

Higuin: nazka, narda

Higuingarri: nazkagarri, nardagarri

Hilotz: gorpu

Hits: 1 triste, goibel. 2 kolorge, zurbil

Hitz: ele, berba

Hitz lau: prosa

Hitz neurtu: poesía

Hizketan: berbetan, berriketan, eleketan, solasean

Hizpide: mintzagai

Honda(tu): apur(tu), hauts(i), suntsi(tu)

Hondo: fondo

Horail: hori (kolorea)

Hordi(tu): mozkor(tu)

Hondakin: 1 zabor, zarama. 2 hondar resto

Hondamendi: galbide

Hordi(tu): mozkor(tu), katu(tu), kaka(tu)

Horma: pareta

Horratik: horratio, hala ere

Hots: 1 zarata, zaratots. 2 alegia, hau da

Hots egin: dei(tu)

Hunki(tu): lilura(tu)

Hurbil: gertu, hurran, hurrean

Hurbil(du): gertura(tu), hurrera(tu), ondora(tu), ingura(tu)

Huri: hiri

Hurrean: 1 hurbil. 2 antza denez, nonbait, itxuraz

Hus(tu): vaciar

Huskeria: nadería

Hutsal: alferrikako, funtsgabe

gora

I

Iadanik: dagoeneko, jada

Idor: lehor

Idoro: kausi(tu), aurki(tu), topa(tu), ediren

Iduri: irudi

Igorr(i): bidal(i), helaraz(i)

Ihardespen: erantzun (izena)

Ihardets(i): erantzun, arrapos(tu)

Ihardun: ari(tu), ibil(i)

Igerr(i) / igarr(i): asma(tu), nabari(tu), antzeman, hauteman, suma(tu)

Iguriki: itxaron, itxoin, aiduru egon

Ihes egin: hanka egin, ospa egin, alde egin

Ikara(tu): beldur(tu), izu(tu)

Iker(tu): azter(tu), araka(tu)

Ikuz(i): garbi(u)

Ikuzgailu: garbigailu

Ildo: hari

Ilun(du): gau(tu)

Ingura(tu): hurbil(du), ondora(tu), arrima(tu)

Inozo: ergel, lelo, lerdo

Ira: iratze, garo helecho

Iragan: igaro, pasa(tu)

Irain: laido afrenta, insulto

Iratzarr(i): esna(tu), itzarr(i), itzar(tu)

Iraun: segi(tu), euts(i)

Irents(i): tragar

Irizpide: criterio

Iruzkin: komentario

Irri: sonrisa Txikigarria irrino

Irrika(tu): desear

Irrika / irriki: gogo, desio, nahi, antsia, gurari

Irrista(tu): laprast egin, labaindu, labain egin, lerra(tu)

Iseka: trufa burla

Islada: errainu

Iskanbila: kalapita, zarata, zalaparta, istilu

Isur(i): jario

Itaun(du): galde(tu), galde egin

Itaun: galdera

Iturburu: jatorri

Itsumustuan: itsu-itsuan, begi-itsutan, aztamuka

Iturburu: jatorri

Itxaron: zain egon, egon, iguriki

Itzal(i): amata(tu), iraungi

Itzelezko: izugarrizko, berebiziko

Itzul(i): bihur(tu), buelta(tu)

Izadi: natura

Izaki: ser, ente

Izotz: jela, orma

Izu(tu): beldur(tu), ikara(tu)

Izu: beldur, ikara

Izurri: plaga

Izurrite: peste

gora

J

Jaki: janari, elikagai

Jalgi: irten, atera

Jaramon: kasu

Jatordu: otordu

Jaunartze: comunión

Jaulki: bota

Jaulkipen: emisión

Jaus(i): eror(i)

Jauzi: salto (jauzika = saltoka)

Jazarr(i): eraso egin

Jazarpen: eraso, aurkaritza

Jazo: gerta(tu), suerta(tu)

Jeinu: jite, iza(k)era

Jite: iza(k)era, mendu, aiurri, jeinu

Jolasean: jostaketan, olgetan

Jori: emankor, oparo, naharo

Jin: etorr(i), erdu(tu)

gora

K

Kadira: aulki, jezarleku, jarleku, besaulki

Kale: karrika

Kamuts: romo, mellado

Kartzela: presondegi, espetxe

Kausi(tu): aurki(tu), topa(tu), ediren, idoro

Kemen: adore

Kezka(tu): ardura(tu), axola(tu), larri(tu)

Kilika(tu): incitar, estimular

Kirats: hats, kakats

Kirika egin: acehar, atisbar, vigilar

Kiskal(i) / kiskal(du): erre

Kita(tu): zorrak ordain(du)

Kitapen: liquidación

Kokil(du): 1 encoger(se). 2 beldur(tu), ikara(tu)

Koldar: txepel, beldurti, izuti

Komeria: txantxa, broma, arazo...

Konorte: korde, ezaguera

Korrika: arineketan, lasterka

Koskor(tu): haundi(tu), haz(i)

gora

L

Labaindu: irrista(tu), laprast egin labain egin, lerra(tu)

Laga: utz(i)

Lagun hurko: lagun min

Laido: irain afrenta, insulto

Lain: adina, beste

Laket: gusta(tu)

Lan: behar, zeregin

Landa: at, kanpo

Lar: larregi, sobera, demasa, gehiegi

Laprast egin: irrista(tu), labaindu, labain egin, lerra(tu)

Lats: erreka, erreten

Lauso(tu): lanbro(tu), ilun(du) nublarse

Laztan: musu, pot, (a)pa

Legezta(tu): legalizar

Lehentasun: prioridad

Lehia(tu): competir

Lehiakor: competitivo

Lepora(tu): egotz(i) imputar, achacar

Lerra(tu): laban egin, laprast egin, irrista(tu)

Lilura(tu): harri(tu), txundi(tu)

Lohi: zikin

Lokatz: basa, basatza, lohi

Lor(tu): eskura(tu), erdiets(i)

Losin: laztan, fereka

Losintxa: lausengu lisonja, halago

Lotsa: ahalke

Ludi: mundu, lur

Lurrun(du): evaporar(se)

gora

M

Magal: altzo

Maiz: usu, sarritan, askotan

Maixia(tu): kritika(tu), murdurika(tu)

Malgu: flexible

Malgutasun: flexibilidad

Maratila: zerraila, kisket

Mardul: potolo, lodi

Matxinada: altxamendu

Mauka: 1 ganga. 2 manga (inoiz mahuka ere idazten da)

Mende: gizaldi

Mia(tu): aztarrika egon, azter(tu)

Miaketa: azterketa

Min hartu: hacerse daño

Mingots: garratz

Miragarri: miresgarri

Mozkor(tu): hordi(tu), katu(tu), kaka(tu)

Moztasun: cortedad

Multzo: talde, pila

Murritz: restringido

Murriz(tu): gutxi(tu)

Musu: 1 pot, apa, laztan. 2 aurpegi

Muzin egin: gaitzets(i), ezets(i)

gora

N

Nabari: nabarmen

Nabarmen: nabari

Nahigabe: atsekabe, pena

Narda: nazka

Narraskeria: zikinkeria, lohikeria, txerrikeria

Negar batean: negar eta negar. Honen moduko beste zenbait esapide: dardar batean, barre batean...

Neka(tu): una(tu), abail(du)

Noizean behin: nozbehinka, aldian behin, behin edo beste...

Noiznahi: edonoiz

Nonahi: edonoiz

Nonbait: dirudienez, antza, itxuraz

Nornahi: edonor, zeinahi (deklinatzen direla gogoratu)

Nozi(tu): jasan, paira(tu), sufri(tu)

gora

O

Obena / ogena: pekatu

Ogasun: Hacienda

Ohantze: ohe

Ohar(tu): kontura(tu), jabe(tu)

Ohitura: aztura, ekandu, usario

Ohos(tu) / os(tu): lapur(tu), ebats(i)

Oihu: zarata, garrasi, ulu, marru, txilio

Oinarrizko: funtsezko

Oinaze: sufrimendu, pairamendu, min

Oka egin: botaka egin vomitar

Olde: avalancha

Omen: ei

Ondasun: aberastasun

Ondoez: eritasun, gaixotasun, gaitz

Ondoren: ondorio

On(du): 1 heldu madurar. 2 presta(tu)

Onespen: onarpen, oniritzi

Onets(i): ontzat eman

Oparo: jori, naharo, emankor

Oraindino / ondiño: (bizk.) oraindik

Ora(tu): har(tu), hel(du), euts(i)

Orduan: artean

Orma: izotz, jela

Oro: guzti, guzi

Orobat: halaber, gainera

Oro har: eskuarki, orokorki

Oroi(tu): gogora(tu), gomuta(tu

Ortzadar: ostadar arco iris

Oso: txit, hagitz, guztiz...

Ostadar: ortzadar arco iris

Ostondo: ortze, izartegi firmamento

Otordu: jatordu

Otu: burura(tu)

Oxidagarri: oxidable

Oxidakor: oxidante

Ozta-ozta: doi-doi justo, a duras penas

gora

P

Pago: haya

Paira(tu): jasan, sufri(tu) nozi(tu)

Papar: bular

Parada: aukera, modu

Patxada: lasaitasun

Petrikilo: curandero

Pattar: aguardiente

Patu: halabehar, adur destino

Pentsa(tu): gogoan erabil(i), hausnar(tu), buruan erabili(i)

Pentsamendu: gogoeta, ideia, burutazio, burutzapen

Prestu: sotil, ondradu

Printza: destello

Piku: higo

Pittin: apur, pizka

Piura: itxura, antza, konportamendu...

Pot: 1 musu, fereka. 2 porrot

Puri-purian: moda-modan, pil-pilean

gora

S

Saihes(tu): 1 desbidera(tu). 2 bazter(tu), albora(tu)

Sail(du): 1 sailetan banatu. 2 Lanpetuta ibili

Sakabana(tu): barreia(tu), heda(tu)

Samin: garratz, mingots, gozogabe

Sartalde: mendebalde

Sarraski: matanza, carnicería

Sasi-: pseudo-

Sasi: sastraka, sasitza matorral

Sasoi: aro

Sen: instinto

Sendo: gogor, gotor, mardul, osasuntsu

Sesio: eztabaida, gatazka, liskar

Seta: tema obstinación, terquedad

Setati: temati terco

Sikira / sikera(n): behintzat, bederen

Simaur: ongarri abono, estiercol

Sina(tu): izenpe(tu)

So: begira, beha

Sobera: demasa, gehiegi, lar, larregi

So egin: begira(tu), beha(tu)

Solas: hizketa, berriketa, eleketa

Solasaldi: mintzaldi, hizketaldi

Solaskide: hizketakide, mintzaide interlocutor

Sori: zilegi, bidezko lícito

Sorgin-gurpil: círculo vicioso

Sortalde: ekialde

Sos: diru

Sosegu: lasaitasun, trankiltasun, baretasun

Soslai: perfil

Sotil: 1 lodi, mardul. 2 ondradu, prestu. 3 triste, goibel, hits

Suma(tu): antzeman, susma(tu), nabari(tu), soma(tu)

Sumendi: volcán

Suntsi(tu): guztiz honda(tu)

Susper(tu): 1 bultza(tu), susta(tu). 2 bizkor(tu), erna(tu)

Susta(tu): bultza(tu), susper(tu)

gora

T

Tai: muga

Taigabe: etengabe

Taju(tu) / Taxu(tu): ordenatu, prestatu, zerbait behar bezala egin

Tamalez: damurik, zoritxarrez,

Tamalgarri: penagarri

Tema: seta obstinación, terquedad

Temati: setati terco

Tenore: garai, une

Tirabira: istilu, liskar

Tresna: aparailu, lanabes

Triste: goibel, hits

Tristezia: goibeltasun, ilunaldi, goibelaldi, tristura

Tutu: hodi tubo

Txakur: or, zakur

Txanpon: diru, sos

Txera: 1 harrera, abegi. 2 maitasun, laztan cariño

Txepel: koldar:, beldurti, izuti

Txiki(tu): apur(tu), hauts(i), zarta(tu)

Txingar: brasa

Txintik: deus, fitsik, ezer

Txiro: pobre, behartsu, lander

Txistu bizian: arineketan, oso arin

Txit: oso, agitz

Txu: listu saliva

Txundi(tu): lilura(tu), harri(tu)

gora

U

Ugal(du): ugari(tu)

Uka(tu): ezezta(tu), ezets(i)

Uler(tu): adi(tu), konpreni(tu), endelega(tu)

Una(tu): neka(tu), abail(du), ahi(tu)

Ur: avellana. Artikulua hartuta, urra

Urrin: urrun

Urrin(du): urrun(du), alden(du),

Urritz: avellano. Hurritz idatzi behar litzateke

Uxa(tu): espantar

Uztai: aro, arco

Uztar(tu): lo(tu), erants(i)

gora

X

Xarmangarri: liluragarri, xarmant, zoragarri

Xelebre: bitxi, arraro

Xurga(tu): sorber

gora

Z

Zail: nekez, gaitz

Zakar: 1 umore txarrekoa borde. 2 itsasoari esaten zaio, bare ez dagoenetan

Zango: berna, hanka

Zantzu: arrasto, aztarna, aztarren

Zapuz(tu): gaitzets(i), arbuia(tu), gorrota(tu)

Zarata: iskanbila, hots, zaratots, durrundara

Zarra(tu): herts(i), itxi

Zarta(tu): 1 apur(tu). 2 arrail(du), pitza(tu)

Zatar: itsusi, motz

Zehetasun: detalle

Zeken: zikoitz, dirukoi, lukurrero

Zelatan egon: zela(tu), espia(tu)

Zen(du): 1 hil (aditza). 2 hildako (izena)

Zeta: seda

Zilbor-estea: cordón umbilical

Zimur: arruga

Zinez: benetan, egiaz

Zirkin egin: higi(tu), mugi(tu)

Zio: arrazoi

Zoli: zuhur, zorrotz perspicaz

Zor: deuda

Zori: adur, halabehar, suerte

Zorioneko: ditxosozko

Zoro: ero

Zorpetze: endeudamineto

Zuhur: 1 zoli, axolati, ardurati. 2 zeken, zikoitz

Zur: egur

Zurbil: kolorge, hits pálido

Zurikeria: adulación, zalamería

Zurrumurru: esames

Zutik: tente, zutunik

gora