www.santurtzieus.com

JUPPE

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan ortografia landuko duzu. Horretarako, testu bat osatu beharko duzu kendu ditugun hizkiak gehituz.

En este ejercicio trabajarás la ortografía. Para ello deberás completar un texto al que le hemos quitado varias letras.

 

 

Testutik, s-ak, x-ak eta z-ak kendu ditugu. Jar itzazu bere tokian, ondoren behar bezala irakurri ahal izateko.

Juppek "onarte_in" deritzo tratamendu berria ja_oko duten hiesdunak _o_ketan aukeratzeari

 

Botika berria apiriletik aurrera irit_iko da Frant_iara.

Alain Juppe Frantziako lehen mini_troak "onarte_int_at" jo zuen at_o hie_aren kontra merkaturatuko den botika berria _o_keta bide_ banatzeko aukera. "E_in liteke onartu tratamendu berria izango duten gai_oak _o_keta_ hautatzea", adiera_i zuen gobernuburuak komunikabideetara helara_itako oharrean.

EEBBetan biru_aren kontrako hiru molekua lot_en dituen botika berria ha_i dira produ_itzen, eta aurki ha_iko dira lehen do_iak Frantziara iri_ten. Baina produk_ioa ez da Frantzian den e_karia adinakoa izango , eta tratamendua nork hartuko duen eta nork ez erabakitzea _o_keta informatiko_ egiteko gomendatu zuen HIESAren Bat_orde Na_ionalak (CNS).

Juppek terapia gai_o gu_tiei helara_teko ahaleginak egin ditzaten e_katu die Jacques Barrot Gi_arte Gaietarako mini_troari eta Herve Gaymard O_a_unerako E_tatu ida_kariari. Lehen mini_troak at_o _eha_tu zuene_, "aurrekontuei buru_ko e_ein e_tabaidak e_in dezake HIESAren kontrako borrokan dugun lehenta_una gerara_i".

Hiesdunen lagunt_arako taldeek, berri_, "e_kandalu_ko loteria" irit_i diote Frantziara irit_iko den botika berriaren lehen do_iak _o_keta bide_ banat_eari.

Euskaldunon Egunkaria, 96.II.29

 

Zuzenketa-orria

 

Juppek "onarteZin" deritzo tratamendu berria jaSoko duten hiesdunak ZoZketan aukeratzeari

Botika berria apiriletik aurrera iritSiko da FrantZiara.

Alain Juppe Frantziako lehen miniStroak "onarteZintZat" jo zuen atZo hieSaren kontra merkaturatuko den botika berria ZoZketa bideZ banatzeko aukera. "EZin liteke onartu tratamendu berria izango duten gaiXoak ZoZketaZ hautatzea", adieraZi zuen gobernuburuak komunikabideetara helaraZitako oharrean.

EEBBetan biruSaren kontrako hiru molekua lotZen dituen botika berria haSi dira produZitzen, eta aurki haSiko dira lehen doSiak Frantziara iriSten. Baina produkZioa ez da Frantzian den eSkaria adinakoa izango , eta tratamendua nork hartuko duen eta nork ez erabakitzea ZoZketa informatikoZ egiteko gomendatu zuen HIESAren BatZorde NaZionalak (CNS).

Juppek terapia gaiXo guZtiei helaraZteko ahaleginak egin ditzaten eSkatu die Jacques Barrot GiZarte Gaietarako miniStroari eta Herve Gaymard OSaSunerako EStatu idaZkariari. Lehen miniStroak atZo ZehaZtu zueneZ, "aurrekontuei buruZko eZein eZtabaidak eZin dezake HIESAren kontrako borrokan dugun lehentaSuna geraraZi".

Hiesdunen laguntZarako taldeek, berriZ, "eSkandaluZko loteria" iritZi diote Frantziara iritSiko den botika berriaren lehen doSiak ZoZketa bideZ banatZeari.

Euskaldunon Egunkaria, 96-II-29