www.santurtzieus.com

GERO ETA GIZENAGO 4

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan ortografia landuko duzu. Horretarako, hitz bakoitzari falta zaion hizkia jarri beharko diozu.

En este ejercicio trabajarás la ortografía. Para ello deberás completar cada palabra añadiendo la letra que falte.

 

Jar ezazu "s", "z", "x" "ts", "tz" edo "tx" dagokion hutsuneetan.

gi_ena
e_agu_era
per_ona
ba_uk
kontrae_anak
nabari_en
eu_kal
i_an
a_tean
o_a_un
_u_en_en
bo_t
inke_ta
eraku_ten
fi_ikoa
_uten
_albuespenak
_a_pi
bi_i_a
a_ken
e_berdina
gi_ona
_ikia
be_te
gu_tia
a_ken

 

 

Zuzenketa-orria

giZena
eZaguTZera
perTSona
baTZuk
kontraeSanak
nabariTZen
euSkal
iZan
aStean
oSaSun
ZuZenTZen
boSt
inkeSta
erakuSten
fiSikoa
Zuten
Salbuespenak
ZaZpi
biZiTZa
aZken
eZberdina
giZona
Txikia
beSte
guZtia
aZken