www.santurtzieus.com

NORI 4

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ondorengo hitz hauek NORI kasuan deklinatu beharko dituzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás declinar las siguientes palabras en el caso NORI.

 

Deklina itzazu hurrengo hitz hauek:

 1. Ni
 2. Ines
 3. Gu
 4. Ume txikiak
 5. Mikel
 6. Zu
 7. Marta
 8. Zuek
 9. Mutil horiek
 10. Ume hori
 11. Neska hau
 12. Neska hauek
 13. Amaia
 14. Andre hura
 15. Andre haiek
 16. Umea
 17. Umeak
 18. Bat
 19. Batzuk
 20. Neskak
 21. Lapurra
 22. Lapurrak

 

Zuzenketa-orria

 1. NiRI
 2. InesI
 3. GuRI
 4. Ume txikiEI
 5. MikelI
 6. ZuRI
 7. MartaRI
 8. ZueI
 9. Mutil horiEI
 10. Ume horRI
 11. Neska hONI
 12. Neska haueI
 13. AmaiaRI
 14. Andre hARI
 15. Andre haieI
 16. UmeaRI
 17. UmeEI
 18. BatI
 19. BatzuEI
 20. NeskEI
 21. LapurraRI
 22. LapurrEI