www.santurtzieus.com

HOBE GENUKE HORIEN ANTZA BAGENU 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan gramatika landuko duzu. Hona hemen deskribapenak egiteko hainbat baliabide eta beraiekin egindako deskribapena. Irakurri ondoren egin ezazu beste bat hutsuneak betez. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la gramática. He aquí varios recursos utilizados en las descripciones y una descripción hecha con ellos. Después de leerlos, haz otra descripción rellenando los huecos. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

_____ da / Es ...
_____ -(e)la ematen du / Parece que ...
_____ ematen du / Parece ...
_____ dirudi / Asemeja ...
_____ -(e)la iruditzen zait / Me da la impresión que ...
_____ -ren antza du / Se parece a ...
_____ baino _____ -agoa da / Es más ... que ...

Mikel 28 urteko mutila da. Oso beltzarana da eta arabiarra ematen du. Beti pozik dagoela ematen du. Oso mutil jatorra dela iruditzen zait. Aitaren antza du, baina aita baino argalagoa da.

 

Maria ........................ da. ................................. ematen du. ....................................-la ematen du. ......................................-la iruditzen zait. ...................................-ren antza du baina ........................baino .......................-agoa da.